Herb Wilna

Herb miasta Wilna

Przynależność państwowa miasta Wilna:

do 1323 – tereny należące do Wielkiego Księstwa Litewskiego
1323-1795 – Wielkie Księstwo Litewskie
od 1569 – część Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego (Unia Lubelska)
1795-1918 – Imperium Rosyjskie (miasto było stolicą guberni)
1918-1920 – Litwa (konstytucyjna stolica państwa przez cały okres Dwudziestolecia)
1920-1922 – Litwa Środkowa (okres sporów o przynależność państwową Wileńszczyzny między Polską a Litwą).
1922-1939 – II Rzeczpospolita (miasto było stolicą województwa)
1939-1940 – Republika Litewska (przekazane przez ZSRR)
1940-1991 – Litewska SRR w ramach ZSRR (miasto było stolicą republiki)
1941-1944 – Komisariat Rzeszy Wschód
od 1991 – Republika Litewska

Źródło: wikipedia.org