Cerkiew św. Ducha, wnętrze

Wnętrze Cerkwi św. Ducha. ©Izabela Kamińska

Niegdyś będąca główną świątynią prawosławną Wielkiego Księstwa Litewskiego Cerkiew św. Ducha (lit. Šv. Dvasios cerkvė) i monaster zostały założone w 1597 roku przez mnichów Bractwa Świętej Trójcy przy ul. Ostrobramskiej.

W 1632 roku na miejscu drewnianej cerkwi powstała nowa, murowana.

Staraniem księcia Konstantego Ostrogskiego na potrzeby Kościoła prawosławnego w Wilnie założono drukarnię prawosławną, mającą na celu pomóc w upowszechnieniu tekstów liturgicznych. Obok cerkwi powstało gimnazjum. Studenci korzystali z wydrukowanych specjalnie dla nich w 1618 roku “Elementarza” i “Gramatyki Słowiańskiej” Melecjusza Smotryckiego (z których uczył się później Michaił Łomonosow), drukarni.

W 1814 roku odnalezione zostały relikwie święte, do których dostęp miała wtedy tylko nieliczna grupa ludzi. Pod ikonostasem urządzono podziemną kryptę – relikwiarz, gdzie umieszczono odnalezione i zabalsamowane zwłoki trzech świętych prawosławnych – Jana, Eustachego i Antoniusza, którzy, jako dworzanie księcia Olgierda, zostali zamordowani przez pogan. Dopiero w 1826 roku relikwie udostępniono dla wszystkich wiernych. Relikwie można zobaczyć również dzisiaj.

W połowie XIX wieku pierwszy metropolita Józef Siemaszko (1839-1868 ) utworzył jaskiniową cerkiew w świątyni św. Ducha, którą wyświęcono 14 kwietnia 1851 roku. Odtąd obnoszenie relikwii dookoła cerkwi stało się tradycją. Procesja odbywa się 27 (14 kwietnia według kalendarza juliańskiego), w rocznicę przeniesienia szczątków do krypty.

Obecny wygląd świątynia uzyskała w trakcie budowy zainicjowanej przez gubernatora Michaiła Murawjowa w 1873 roku, tym samym tracąc swój barokowo-rokokowy wygląd, przypominający katolickie budowle miasta.

Obecnie sobór jest katedrą metropolitalną, centralnym ośrodkiem prawosławia i najważniejszą świątynią prawosławną na Litwie.
Jadłodajnia klasztoru co dzień udostępnia bezpłatne obiady dla 30 ubogich osób. Ma też swój hotel – dom pielgrzyma.
W budynkach klasztoru mieści się kancelaria eparchii wileńskiej i litewskiej oraz jedyny na terenie Litwy męski monaster Św. Ducha. Cerkiew klasztorna jest czynną świątynią prawosławną.

Obecnie litewski kościół prawosławny liczy około 150 tysięcy wiernych.

Cerkiew św. Ducha, Wilno

Kopuły cerkwi św. Ducha