Pał‚ac prezydencki w Wilnie - fasada

Pałac Prezydencki

Jest oficjalną rezydencją prezydenta Litwy. Za czasów Olgierda na tym miejscu mieściły się rezydencja i ogrody wielkiego litewskiego rodu Gasztołdów. Po przyjęciu chrztu przez Litwę w 1387 r. król Władysław II Jagiełło założył w Wilnie pierwsze biskupstwo wileńsk...

300×90
728×90
240×150
240×150
234×60
234×60
250×150